Bajkowy Plan Dnia


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OD DNIA 01.09.2020r.

obowiązująca w Przedszkolu Publicznym „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie


Podstawa prawna:

-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów), w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Dziecko przyprowadzają do przedszkola i odbierają z przedszkola tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie).
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę przed przyjściem do przedszkola.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są sprawdzić, czy dziecko nie zabrało do/z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny, takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 • Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest przekazać nauczycielowi przedszkola aktualne numery telefonów kontaktowych.
 • W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna tj. pierwszy korytarz przy drzwiach wejściowych do przedszkola.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, zachowując zasady:

Jeden rodzic(opiekun) z dzieckiem/dziećmi

Pozostali rodzice (opiekunowie) oczekują na swoją kolej na zewnątrz przy wejściu do przedszkola

Dystans od kolejnego rodzica (opiekuna) z dzieckiem musi wynosić 1,5m.

Dystans od pracowników przedszkola musi wynosić 1,5m

 • Rodzice (opiekunowie) powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawnie związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 • Wszystkim wchodzącym do przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.


Szczegółowe zasady przyprowadzania dziecka do przedszkola

 • Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie od godz. 6:50- 9:00, po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte.
 • Dziecko przyprowadza do przedszkola jeden rodzic (prawny opiekun) – o ustalonej, zadeklarowanej przez siebie godzinie.
 • Dziecko odbierane jest od rodzica przez wyznaczonego pracownika przedszkola.
 • Pracownik przedszkola pomaga dziecku rozebrać się i umieścić garderobę w wyznaczonej szafce w szatni.
 • Po przygotowaniach w szatni pracownik przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi, który oczekuje na dzieci w wyznaczonej sali.
 • Pracownik przedszkola dba o zachowanie zasad niepodchodzenia do innych osób na odległość bliższą niż 1,5 metra, jeśli w szatni znajdują się jeszcze inne osoby.


Zasady odbioru dziecka z przedszkola

 • Dziecko wydawane jest rodzicowi (prawnemu opiekunowi) bezpośrednio od pracownika przedszkola z budynku przedszkola.
 • Dziecko odbiera z przedszkola jeden rodzic (prawny opiekun) – o ustalonej, zadeklarowanej przez siebie godzinie.
 • Do oczekującego rodzica (prawnego opiekuna) wychodzi dziecko pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola (który wcześniej pomagał dziecku ubrać się i umieścić garderobę w wyznaczonej szafce w szatni).
 • Odbiór dziecka jest możliwy wyłącznie przez rodzica (prawnego opiekuna) bądź inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie upoważnionego pracownika przedszkola.
 • Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne i indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem z dzieckiem / po dziecko na teren przedszkola oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka z przedszkola i przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 • Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice.
 • Dziecko nie zostanie oddane z przedszkola osobie, której stan (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.


Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

 • Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 • Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola przyjmuje dziecko do grupy, oczekując na nie w wyznaczonej sali. Nauczyciel przyjmuje dziecko od wyznaczonego pracownika przedszkola.
 • Nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
 • Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali, nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość bliższą niż 1,5m.
 • Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie mogły samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.
 • Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku.
 • Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej (wyznaczonego pracownika przedszkola).
 • Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio upoważnionemu pracownikowi przedszkola, który sprawuje opiekę nad dzieckiem w szatni (np. pomaga ubrać się dziecku).
 • Upoważniony pracownik przedszkola przekazuje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) oczekującym przed wejściem do przedszkola.
 • Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) – listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy wiekowej posiada nauczyciel oraz upoważniony pracownik przedszkola.
 • W razie najmniejszych wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora placówki i nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.


Sposób prezentacji procedury

 • Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
  • Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści na pierwszym zebraniu z rodzicami.
  • Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020r.
REGULAMIN PRZEDSZKOLA

"BAJKOWA KRAINA"

W TŁUCHOWIE


 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie

 2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie ze Statutem Przedszkola.

 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.00.

 4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 - 13:00

 5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny na stronie Internetowej przedszkola.

 6. Rodzice dzieci z grupy "Smerfy" zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci wg.planu realizowanych zajęć

 7. Rodzice dzieci z grupy "Puchatki" zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.30 i odbierania:
  poniedziałek, środa, czwartek - do godz 13.00
  wtorek, piątek - do godz. 13.30.

 8. Rodzice dzieci 5 i 6 -letnich, dojeżdżających do przedszkola autobusem są zobowiązani przyprowadzać dzieci do autobusu rano i odbierania dzieci z autobusu po południu, w godzinach ustalonych na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu.

 9. Nieodebranie dziecka z autobusu przez rodzica, opiekuna prawnego, osoby upoważnionej na piśmie spowoduje powrót dziecka do przedszkola.

 10. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym

 11. Nieodebranie dziecka do godziny 16.00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.

 12. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka , rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola.

 13. Rodzice zobowiązani są do regularnych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do5 dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłaty naliczane są ustawowe odsetki.

 14. Zajęcia dodatkowo organizowane są zgodnie z potrzebami rodziców z uwzględnieniem organizacji pracy przedszkola

 15. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora przed rozpoczęciem następnego miesiąca którego ma dotyczyć zmiana

 16. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

 17. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi

 18. Ze względu na prowadzone w przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków. bransoletek, pierścionków itp .

 19. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków. Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie

 20. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu

 21. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się /bez pośpieszania dziecka/. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych

 22. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz rozwijających uzdolnienia dzieci.

 23. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.

 24. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.

 25. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.

 26. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.

 27. Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.

 28. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

 29. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.

Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców:

poniedziałek: 8.00 ? 9.00

środa: 8.00 - 9.00 i 15.00-16.00

piątek: 8.00-9.00


Nauczyciele wychowawcy przyjmują rodziców od poniedziałku do piątku bezpośrednio po zakończeniu zajęć z dziećmi.


Ostatnia aktualizacja artykułu: 05.10.2020 r.

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.