Bajkowy Plan Dnia


 

 

KONCEPCJA PRACY

 

Przedszkole Publiczne Bajkowa Kraina w Tłuchowie

 

 

 

Nasze hasło:

?Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą?.

 

 


O naszej placówce

Placówka zlokalizowana jest w centrum miejscowości. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku, w którym funkcjonuje również Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. W sąsiedztwie przedszkola znajduje się Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia.

Plac zabaw, wyposażony jest w bezpieczny sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego plac zabaw znajduje się na terenie ogrodzonym.
Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują na terenie gminy.
Przedszkole jest placówką 4- oddziałową.


Baza przedszkola

Placówka posiada 4 sale zajęć wyposażone w meble, różnorodne materiały dydaktyczne i specjalnie dobrane zabawki, które wszechstronnie stymulują rozwój dziecka,
dużą przestronną szatnię,
gabinet do prowadzenia zajęć logopedycznych,
zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

 

 

Główne założenia koncepcji

- tworzenie najkorzystniejszych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka,

- zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa,

- rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem,

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci we współpracy z rodziną i instytucjami wspierającymi,

- odkrywanie i rozwijanie w dzieciach ich indywidualnego potencjału,

- kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, wzajemnego szacunku, kultury bycia, tolerancji i zrozumienia innych,

- włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

 


WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:
ciekawe świata,
ufne w stosunku do nauczycieli,
radosne,
aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
uczciwe i prawdomówne,
odpowiedzialne i obowiązkowe,
kulturalne i tolerancyjne,
świadome zagrożeń.


Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole:
potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazuje :
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania,chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawową wiedzę o świecie;
umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:
- życia i rozwoju,
- swobody myśli, sumienia i wyznania,
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego chce,
- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- wspólnoty i solidarności w grupie,
- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
- nauki, informacji,
- badania i eksperymentowania,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
- zdrowego żywienia

WIZJA PRZEDSZKOLA

1.Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
2.Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3.Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich ?inności?.
4.Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5.Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6.Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
7.Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
8.Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
9.Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole:

1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5.Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Cele ogólne

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
8. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Rola nauczyciela wychowawcy

Nauczyciel ma obowiązek materialnego porządku( pielęgnuje otoczenie ,tak by było ono czyste i uporządkowane,
uczy korzystać z pomocy dydaktycznych,
jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny , kiedy to zaznajomienie nastąpiło,
obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc,
spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny,
słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany,
ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu,
akceptuje dziecko, które popełniło błąd,
nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych.

Zasady pracy

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego


Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

 

Istota procesów zachodzących w przedszkolu

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Tradycje przedszkolne

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swoje imię oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

  • Pasowanie na przedszkolaka,

  • Święto Pieczonego Ziemniaka

  • Wróżby Andrzejkowe

  • Mikołajki

  • Choinka Noworoczna,

  • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,

  • Bal karnawałowy,

  • Dzień Rodziny,

    Dzień Dziecka ? Dzień Sportu.

 

Współpraca z rodzicami

Cele:
- dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego
- wszechstronny rozwój dziecka
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
- zebrania grupowe,
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- konsultacje indywidualne,
- prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
- organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

Dalsza praca nad koncepcją

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować,

zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego.
Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.

 

Rada Pedagogiczna Przedszkola Bajkowa Kraina na posiedzeniu w dniu 14.09.2010 r. pozytywnie zaopiniowała i zatwierdziła do realizacji koncepcje pracy przedszkola na lata 2010-2015.

 

 

Modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola

 

W wyniku przeprowadzonej analizy koncepcji pracy wzbogacono działania dotyczące współpracy z innymi instytucjami oraz promocją placówki.


Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:
przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
badanie losów absolwentów,

Współpraca z innymi instytucjami
Cele:

rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:
Urzędem Gminy ( uroczystości, konkursy, sprawy organizacyjne),
Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
Biblioteką Gminną,
Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
sponsorzy,

Ośrodkiem Zdrowia,
PROMOCJA PLACÓWKI
Cele
:
pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:
prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
organizacja uroczystości ,
zabieganie o notatki w prasie,
dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
upowszechnianie informacji o przedszkolu

Rada Pedagogiczna Przedszkola Bajkowa Kraina na posiedzeniu w dniu 30.08.2012 r. pozytywnie zatwierdziła modyfikację koncepcji pracy przedszkola.

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.