Bajkowy Plan Dnia


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OD DNIA 01.09.2021r.

obowiązująca w Przedszkolu Publicznym „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie


Podstawa prawna:

-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.


Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów), w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

* Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

* Dziecko przyprowadzają do przedszkola i odbierają z przedszkola tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie).

* Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

* Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę przed przyjściem do przedszkola.

* Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są sprawdzić, czy dziecko nie zabrało do/z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek.

* Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny, takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

* Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest przekazać nauczycielowi przedszkola aktualne numery telefonów kontaktowych.

* W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna tj. pierwszy korytarz przy drzwiach wejściowych do przedszkola.

* Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, zachowując zasady:

Jeden rodzic(opiekun) z dzieckiem/dziećmi

Pozostali rodzice (opiekunowie) oczekują na swoją kolej na zewnątrz przy wejściu do przedszkola

Dystans od kolejnego rodzica (opiekuna) z dzieckiem musi wynosić 1,5m.

Dystans od pracowników przedszkola musi wynosić 1,5m

  • Rodzice (opiekunowie) powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawnie związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
  • Wszystkim wchodzącym do przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

Szczegółowe zasady przyprowadzania dziecka do przedszkola

* Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie od godz. 6:50- 9:00, po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte.

* Dziecko przyprowadza do przedszkola jeden rodzic (prawny opiekun) – o ustalonej, zadeklarowanej przez siebie godzinie.

* Dziecko odbierane jest od rodzica przez wyznaczonego pracownika przedszkola.

* Pracownik przedszkola pomaga dziecku rozebrać się i umieścić garderobę w wyznaczonej szafce w szatni.

* Po przygotowaniach w szatni pracownik przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi, który oczekuje na dzieci w wyznaczonej sali.

* Pracownik przedszkola dba o zachowanie zasad niepodchodzenia do innych osób na odległość bliższą niż 1,5 metra, jeśli w szatni znajdują się jeszcze inne osoby.


Zasady odbioru dziecka z przedszkola

* Dziecko wydawane jest rodzicowi (prawnemu opiekunowi) bezpośrednio od pracownika przedszkola z budynku przedszkola.

* Dziecko odbiera z przedszkola jeden rodzic (prawny opiekun) – o ustalonej, zadeklarowanej przez siebie godzinie.

* Do oczekującego rodzica (prawnego opiekuna) wychodzi dziecko pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola (który wcześniej pomagał dziecku ubrać się i umieścić garderobę w wyznaczonej szafce w szatni).

* Odbiór dziecka jest możliwy wyłącznie przez rodzica (prawnego opiekuna) bądź inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną.

* Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie upoważnionego pracownika przedszkola.

* Osoba upoważniona zobowiązana jest zdezynfekować dłonie lub posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne i indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem z dzieckiem / po dziecko na teren przedszkola oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka z przedszkola i przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

* Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice.

* Dziecko nie zostanie oddane z przedszkola osobie, której stan (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.


Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

* Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

* Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola przyjmuje dziecko do grupy, oczekując na nie w wyznaczonej sali. Nauczyciel przyjmuje dziecko od wyznaczonego pracownika przedszkola.

* Nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.

* Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie mogły samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.

* Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola, lub przed wejściem do budynku.

* Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej (wyznaczonego pracownika przedszkola).

* Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio upoważnionemu pracownikowi przedszkola, który sprawuje opiekę nad dzieckiem w szatni (np. pomaga ubrać się dziecku).

* Upoważniony pracownik przedszkola przekazuje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) oczekującym przed wejściem do przedszkola.

* Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) – listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy wiekowej posiada nauczyciel oraz upoważniony pracownik przedszkola.

* W razie najmniejszych wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora placówki i nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

* Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.


Sposób prezentacji procedury

  • Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

* Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści na pierwszym zebraniu z rodzicami.

* Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.


Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2021r.

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.