Bajkowy Plan Dnia


 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia

choroby koronawirusowej COVID-19

w Przedszkolu Publicznym

„Bajkowa Kraina”

w Tłuchowie


Podstawa prawna:

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. oraz Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2020 r.


§ 1

Postanowienia ogólne

1.Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się osób zdrowych.

2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem lub pracownikiem przedszkola potencjalnie chorym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.

§ 2

Zasady profilaktyki zdrowotnej

1.Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić tylko zdrowe osoby. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną w Lipnie 54 287 32 24 , oddziałem zakaźnym w Toruniu 566 795 527, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. W przedszkolu umieszcza się w widocznym miejscu numery telefonów wymienionych w § 2 pkt. 1

§ 3

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

1.W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (izolatka). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola.

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 niezwłocznie informuje o tym dyrektora i udaje się do izolatki.
 2. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela dyrektor zapewnia opiekę dzieciom jednocześnie wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.
 3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Należy się ściśle stosować do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Obszar w którym przebywał i poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

§ 5

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora przedszkola o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach.
 2. 2.Dyrektor wyznacza pracownika przedszkola z którym dziecko udaje się do izolatki.
 3. 3.Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
 1. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwoła.
 2. Dyrektor przedszkola niezwłocznie powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów rodzic kontaktuje się z placówką ZOZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania.
 4. W przypadku jednoznacznych objawów dyrektor lub rodzic kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką przedszkola bądź rodzica. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.
 5. W przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112.
 6. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub pracownika zalecany okres izolacji wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub pracownik przedszkola mają obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych.
 7. Pracownicy przedszkola i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym o chorobę zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania zapobiegającego szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie wskazań leczniczych i nie wypełnienie określonych przepisami obowiązków ponoszą osobiście odpowiedzialność. Niedopełnienie ich jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny albo karze nagany.
 8. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu z organem prowadzącym podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 9. Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem przedszkola powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 6

Pozostałe regulacje

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby COVID-19 dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach przedszkolnych w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.