Bajkowy Plan Dnia


Procedura bezpieczeństwa w związku

z umożliwieniem zajęć opiekuńczych w czasie pandemii COVID-19

w Przedszkolu Publicznym

„Bajkowa Kraina” w Tłuchowie

Podstawa prawna:

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

§ 1

Cel procedury

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.

§ 2

Zasady profilaktyki

1. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe bez objawów chorobowych. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie będzie mogło pozostać w placówce, rodzic ma obowiązek zabrania dziecka do domu i skontaktowania się z lekarzem!

2. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3. Dyrektor wprowadza:

- obowiązek zapoznania i stosowania do procedury;

- zakaz przynoszenia zabawek i niepotrzebnych przedmiotów;

- rezygnacje z mycia zębów w placówce;

- ogranicza przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

- zachowanie dodatkowych środków ostrożności i ograniczeń bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz,

- przy wejściu do budynku bezwzględnie umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk i zobligowanie wszystkich dorosłych do korzystania z niego;

- zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki na usta i nos , ewentualnie przyłbice; a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka)

- dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci;

- w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych umieszczenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje;

- należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet

- wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup, tak aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie;

- codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw i po każdej grupie

- monitorowanie codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach przygotowywania posiłków, klawiatury, włączników;

- monitorowanie codziennych prac związanych z myciem i dezynfekcją zabawek i innych sprzętów użytych przez dzieci,

- wyznacza pomieszczenie, wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;

- ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (aktualne numery telefonów);

- zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

- nakaz usunięcia z sal przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować;

 

Nauczyciel/ opiekun:

- zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych wprowadzonych przez dyrektora;

- wyjaśnia dzieciom, jakie zasady w instytucji obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone;

- przekazuje komunikat w formie pozytywnej, aby wytworzyć u dzieci poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;

- wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę;

- zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce,

- unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu;

- opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

- jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.


Pracownik obsługi:

- zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych wprowadzonych przez dyrektora;

- nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi;

- zobligowany jest do monitorowania prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach;

- codziennego dezynfekowania sprzętu na placu zabaw i po każdej grupie przedszkolnej

- przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.


Pracownik kuchni:

- zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych wprowadzonych przez dyrektora;

- przestrzega zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy a jeśli to niemożliwe- środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

- szczególną uwagę zwraca na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600C lub je wyparzać;


Rodzic/ opiekun:

- przestrzega procedur obowiązujących w placówce;

- przyprowadza dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych;

- nie wchodzi na teren placówki, przekazuje dziecko pod opiekę przy drzwiach wejściowych wyznaczonemu pracownikowi;

- przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola sprawdzi dziecku temperaturę.

- nie posyła do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

- wyjaśnia dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów;

- regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

- bierze odpowiedzialność za decyzję przyprowadzania dziecka do przedszkola.

§ 6

Pozostałe regulacje

1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.