KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:


1. Współadministratorami danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego są:

1) Przedszkole Publiczne „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie, adres: ul. Sierpecka 26, 87-605 Tłuchowo, adres e mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numer telefonu: 54 287 62 39

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, adres: ul. Sierpecka 26, 87-605 Tłuchowo, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numer telefonu: 54 287 64 37

3) Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie adres: ul. Sierpecka 26, 87-605 Tłuchowo, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numer telefonu: 54 287 62 40

2. Współadministrator- Przedszkole Publiczne „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numer telefonu 535 830 465

3. Współadministrator - Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. numer telefonu 602 312 234

4. Współadministrator- Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. numer telefonu 537 178 703).

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, dzieci i pracowników, czytelników, osób korzystających z imprez i zajęć organizowanych przez GOK i innych osób, zapewnienienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, ochrony mienia Współadministratorów, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Współadministratorów na szkodę.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 31 dni od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów dzieci, czytelników, pracowników osób korzystających z imprez i zajęć organizowanych przez GOK, oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.