Przedszkole Publiczne "Bajkowa Kraina"

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OD DNIA 01.09.2020r.


obowiązująca w Przedszkolu Publicznym „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie

 

Podstawa prawna:

-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów), w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Dziecko przyprowadzają do przedszkola i odbierają z przedszkola tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie).
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę przed przyjściem do przedszkola.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są sprawdzić, czy dziecko nie zabrało do/z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny, takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 • Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest przekazać nauczycielowi przedszkola aktualne numery telefonów kontaktowych.
 • W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna tj. pierwszy korytarz przy drzwiach wejściowych do przedszkola.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, zachowując zasady:

Jeden rodzic(opiekun) z dzieckiem/dziećmi

Pozostali rodzice (opiekunowie) oczekują na swoją kolej na zewnątrz przy wejściu do przedszkola

Dystans od kolejnego rodzica (opiekuna) z dzieckiem musi wynosić 1,5m.

Dystans od pracowników przedszkola musi wynosić 1,5m

 • Rodzice (opiekunowie) powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawnie związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 • Wszystkim wchodzącym do przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

Szczegółowe zasady przyprowadzania dziecka do przedszkola 

 • Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie od godz. 6:50- 9:00, po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte.
 • Dziecko przyprowadza do przedszkola jeden rodzic (prawny opiekun) – o ustalonej, zadeklarowanej przez siebie godzinie.
 • Dziecko odbierane jest od rodzica przez wyznaczonego pracownika przedszkola.
 • Pracownik przedszkola pomaga dziecku rozebrać się i umieścić garderobę w wyznaczonej szafce w szatni.
 • Po przygotowaniach w szatni pracownik przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi, który oczekuje na dzieci w wyznaczonej sali.
 • Pracownik przedszkola dba o zachowanie zasad niepodchodzenia do innych osób na odległość bliższą niż 1,5 metra, jeśli w szatni znajdują się jeszcze inne osoby.

Zasady odbioru dziecka z przedszkola

 • Dziecko wydawane jest rodzicowi (prawnemu opiekunowi) bezpośrednio od pracownika przedszkola z budynku przedszkola.
 • Dziecko odbiera z przedszkola jeden rodzic (prawny opiekun) – o ustalonej, zadeklarowanej przez siebie godzinie.
 • Do oczekującego rodzica (prawnego opiekuna) wychodzi dziecko pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola (który wcześniej pomagał dziecku ubrać się i umieścić garderobę w wyznaczonej szafce w szatni).
 • Odbiór dziecka jest możliwy wyłącznie przez rodzica (prawnego opiekuna) bądź inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie upoważnionego pracownika przedszkola.
 • Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne i indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem z dzieckiem / po dziecko na teren przedszkola oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka z przedszkola i przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 • Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice.
 • Dziecko nie zostanie oddane z przedszkola osobie, której stan (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

 • Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 • Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola przyjmuje dziecko do grupy, oczekując na nie w wyznaczonej sali. Nauczyciel przyjmuje dziecko od wyznaczonego pracownika przedszkola.
 • Nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
 • Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali, nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość bliższą niż 1,5m.
 • Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie mogły samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.
 • Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku.
 • Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej (wyznaczonego pracownika przedszkola).
 • Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio upoważnionemu pracownikowi przedszkola, który sprawuje opiekę nad dzieckiem w szatni (np. pomaga ubrać się dziecku).
 • Upoważniony pracownik przedszkola przekazuje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) oczekującym przed wejściem do przedszkola.
 • Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) – listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy wiekowej posiada nauczyciel oraz upoważniony pracownik przedszkola.
 • W razie najmniejszych wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora placówki i nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.

Sposób prezentacji procedury

 • Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
  • Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści na pierwszym zebraniu z rodzicami.
  • Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020r.INFORMACJA DLA RODZICÓW


Rozpoczęcie roku szkolnego odbedzie się

w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie:


- gr. "Krasnale" - 01.09.2020 o godz. 9.00

- gr. "Puchatki" - 01.09.2020 o godz. 10.00


Zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbedzie się

w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie


- gr. "Smerfy"- 31.08.2020 o godz. 16.00

- gr. "Pszczółki" - 31.08.2020 o godz. 17.00


Prosimy o zabranie ze sobą maseczek !!! 

Wyprawka przedszkolaka grupy ,,Krasnale” i ,,Puchatki”

ÂÂÂÂ

 • kapcie (podpisane)
 • piórnik (z wyposażeniem – 2 ołówki, temperówka, nożyczki, gumka)
 • patyczki plastikowe
 • 1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami A4
 • 1 blok techniczny z kolorowymi kartkami A3
 • 1 blok techniczny - białe kartki A4
 • papier ksero (50 kartek)
 • wycinanki (nie samoprzylepne)
 • zeszyt w 3 linie (wskazane linie niebieskie i czerwone) – dzieci 6 letnie
 • zeszyt w kratkę – dzieci 6 letnie
 • kredki ołówkowe (każdą kredkę należy podpisać)
 • kredki świecowe ,,Bambino” (każdą kredkę należy podpisać)
 • farby plakatowe,pojemniczek na wodę
 • pędzel (1 grubszy, 1 cieńszy)
 • plastelina (najlepiej firmy ,,Astra”)
 • klej w sztyfcie ,,Magic” - 2 szt
 • 3 teczki z gumką (w tym jedna biała)
 • chusteczki higieniczne w pudełku
 • 1kg cukru (1 raz na pół roku)
 • 1 herbata (1 raz na pół roku)

ÂÂÂÂ

ÂÂÂ Wyprawka przedszkolaka dla gr. „Smerfy” i „Pszczółki

 • Kapcie (podpisane)
 • 1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
 • 2 bloki techniczne z kolorowymi kartkami
 • 2 bloki rysunkowe lub papier ksero
 • 1 blok techniczny biały
 • Kredki ołówkowe np. „Bambino”(każdą kredkę należy podpisać)
 • Kredki świecowe „Bambino”(każdą kredkę należy podpisać)
 • Farby plakatowe
 • Pędzel
 • Plastelina (najlepiej firmy „Astra”)
 • Bibuła 1sztuka
 • 2 kleje w sztyfcie „Magic”
 • 2 teczki z gumką ( w tym jedna biała)
 • Kolorowanka
 • Chusteczki higieniczne w pudełku
 • Chusteczki nawilżane
 • Strój gimnastyczny w podpisanym woreczku (biała koszulka, szorty- ubranka należy podpisać na metkach)
 • Zapasowy komplet rzeczy na przebranie w podpisanym woreczku (rzeczy należy podpisać na metkach)
 • 1 kg cukru (1 raz na pół roku)
 • 1 herbata (1 raz na pół roku)

WSÂ

ÂÂ ÂWSZYSTKIE RZECZY NALEŻY PODPISAĆ !!!

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.